REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO – www.linomet.pl

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 15.10.2013 r. określa warunki i zasady korzystania i funkcjonowania Sklepu www.linomet.pl
 2. Nazwa Sklepu, jego sposób działania, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej jako utwór prawa autorskiego.
 3. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją przez Klienta z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Przedmiotem świadczenia Operatora na podstawie niniejszego regulaminu jest sprzedaż detaliczna za pośrednictwem Sklepu. Ceny w Sklepie  są  cenami brutto (zawierają podatek VAT) podanymi w walucie złotych polskich. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu.
 5. Sprzedaż w Sklepie odbywa się poprzez złożenie zamówienia przez Klienta drogą elektroniczną. Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej Sklepu  są zaproszeniem do składania ofert i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 6. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług Sklepu jest dostęp przez Klienta do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu.
 7. Kontakt z Operatorem możliwy jest poprzez adres poczty elektronicznej linomet@wp.pl lub formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej Sklepu.
 8. Sklep prowadzony jest tylko w polskiej wersji językowej.
 9. Operator  zastrzega prawo do wycofywania produktów z oferty Sklepu w momencie wyczerpania produktów (stan magazynowy zero), wprowadzania zmian w ofertach, wprowadzania nowych produktów do oferty oraz do zmian cen produktów.
 10. Ilość danego artykułu będącego w danym momencie w promocji może zostać ograniczona. Operator  zastrzega prawo wprowadzania i anulowania promocji.
 • 2. DEFINICJE
 1. Regulamin – niniejszy dokument.
 2. Sklep – serwis internetowy prowadzony pod domeną linomet.pl oraz wszelkich subdomenach, w ramach którego Operator świadczy sprzedaż głównie części motoryzacyjnych, za pośrednictwem którego Klient składa zamówienia.
 3. Operator – P.P.H. Linomet, Włodzimierz Złotecki, Azaliowa 18, 42-300 Myszków, NIP: 5770004947, REGON 150619915
 4. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, składająca zamówienia w Sklepie.
 • 3. TOWAR
 1. Towarem są produkty sprzedawane w Sklepie.
 • 4. ZAMÓWIENIA
 1. Złożenie zamówienia w Sklepie uzależnione jest od dokonania rejestracji w Sklepie poprzez wypełnienie formularza rejestracji oraz formularza zamówienia. Klient zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy przed osobami postronnymi wszelkie dane osobiste którymi posługuje się w Sklepie w tym także login oraz hasło do Sklepu. Odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem ich przez Klienta osobom trzecim, ponosi tylko i wyłącznie Klient.
 2. Zabronione jest wybranie nazwy Klienta mającej charakter obraźliwy, wulgarny  sprzeczny z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub będącej nazwą własną podlegającą ochronie prawnej lub w inny sposób niezgodnej z Regulaminem.
 3. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu jest możliwe przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.  Zamówienia, które zostają złożone w dni robocze po godzinie 16 oraz w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w najbliższy dzień roboczy od daty złożenia przez Klienta zamówienia.
 4. Chwilą zawarciem umowy pomiędzy Operatorem a Klientem jest moment wysłania przez Operatora  drogą elektroniczną lub telefonicznie potwierdzenia złożonego przez Klienta zamówienia.
 5. Po dokonaniu zamówienia Klient otrzymuje od Operatora  wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta podany podczas rejestracji będącą potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
 6. Zastrzega się, że Operator będzie rozpatrywać jedynie poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy, zawierający niezbędne do zrealizowania zamówienia dane osobowe Klienta.
 7. Jeżeli Operator nie dokona potwierdzenia złożonego przez Klienta zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia przez Klienta  zamówienia oznacza to, że zamówienie to nie będzie rozpatrywane.
 8. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
 1. gotówką – za pobraniem,
 2. przelewem na numer konta bankowego: xx xxxxx xxxxx xxxxxx Klient może uzyskać przelew z terminem płatności 7 lub 14 lub 21 dni pod warunkiem zrealizowania 5 zamówień gotówkowych i udostępnienia odbitek kserograficznych lub skanów danych firmy: NIP, REGON, KRS. W takim przypadku Towar zostaje wysłany przed zaksięgowaniem zapłaty ceny przez Klienta za zamówiony towar na rachunku bankowym Operatora.
 • 5. WYSYŁKA
 1. Towar przedpłacony zostaje wysłany po zaksięgowaniu zapłaty ceny przez Klienta za zamówiony towar na rachunku bankowym Operatora. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty za zamówiony przez Klienta Towar. W sytuacji jeżeli wysłanie towaru będzie niemożliwe w terminie powyższym Operator zobowiązuje się do przekazania w tym względzie informacji w czasie niezwłocznym. Nie dotyczy Towaru co do którego Klient wybrał płatność za pobraniem.
 2. Zamówiony przez Klienta towar wysyłany jest na adres, który został wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 3. Jako nadanie przesyłki należy rozumieć moment przekazania jej polskiemu operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej.
 4. Obowiązkiem Klienta jest odebranie zamówionej przesyłki. Jeśli Klient nie odbierze przesyłki w terminie i nastąpi jej zwrot do Sklepu, koszty z tym związane ponosi Klient.
 5. Sklep przewiduje możliwość anulowania zamówienia Towaru tylko w sytuacji, gdy towar nie został jeszcze skierowany do wysłania do Klienta.
 6. Zamówienia są realizowane w kolejności składania zamówień, do wyczerpania zapasu danego produktu lub do wyczerpania zapasu produktu objętego promocją.
 7. Klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony towar ceny podanej w momencie złożenia przez Klienta zamówienia, nawet jeśli cena produktu ulegnie zmianie.
 8. Cena produktu widoczna jest w ofercie Sklepu i nie obejmuje kosztów związanych z przesyłką.
 9. Nazwy produktów i ich zdjęcia, znaki towarowe oraz opisy produktów umieszczone w Sklepie są użyte tylko w celach informacyjnych.
 10. Koszt przesyłki pokrywa Klient i jest obliczany podczas składania zamówienia. Koszt przesyłki jest zależy od jej wagi. Na wagę przesyłki składa się waga zamówionego przez Klienta towaru oraz waga opakowania umożliwiającego przesłanie przesyłki.
 11. Klient składając zamówienie w Sklepie oświadcza, że zna i akceptuje koszty przesyłki.
 12. W momencie dostarczenia przesyłki obowiązkiem klienta jest sprawdzenie stanu przesyłki i jego opakowania. Należy dokonać tego w obecności dostawcy. Jeżeli przesyłka została uszkodzona podczas transportu nie należy przyjmować przesyłki i obowiązkiem klienta jest sporządzenie wraz z dostawcą „protokołu szkody”.
 13. Czas dostarczenia Towaru jest zależny od wybranego przez Klienta sposobu jej dostarczenia.
 14. Przesyłki dostarczane są tylko na terenie Polski.
 15. Odbiór osobisty zamówionego Towaru możliwy jest tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z Operatorem.
 • 6. DANE OSOBOWE
 1. Klient wysyłając formularz rejestracyjny potwierdza, iż podane dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają praw osób trzecich oraz, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
 2. Operator zastrzega prawo do sprawdzenia autentyczności podanych przez Klienta danych. W przypadku podania danych nieprawdziwych lub budzących uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości, a także pozostających w sprzeczności z przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem Operator zastrzega sobie prawo usunięcia konta Klienta i wstrzymania transakcji przez niego dokonanych.
 3. Podanie nieprawdziwych danych lub informacji albo posłużenie się cudzymi danymi w celu skorzystania ze Sklepu może podlegać odpowiedzialności karnej oraz odpowiedzialności odszkodowawczej.
 4. Klient zobowiązuje się  aktualizować swoje dane niezwłocznie po każdej zmianie danych objętych rejestracją, przez wprowadzenie odpowiednich zmian na koncie Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie utrudnienia wynikające z niezrealizowania obowiązku aktualizacji danych na koncie Klienta. Operator zastrzega możliwość odmowy świadczenia usług Klientowi, który nie dochował obowiązku aktualizacji danych.
 5. Podane przez Klienta dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klient rejestrując się w Sklepie może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Operatora  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. z 1997 Nr 133 poz. 883 w celach marketingowych. Każdy osoba która dokonała rejestracji w Sklepie ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich edytowania.
 • 7. REKLAMACJE
 1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane lub są realizowane przez Sklep niezgodnie z jego postanowieniami.
 2. Reklamację należy kierować na adres poczty elektronicznej linomet@wp.pl Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres e-mail Klienta podany podczas rejestracji w ciągu 14 dni od otrzymania prawidłowo przesłanej reklamacji.
 3. Operator zastrzega sobie jednakże prawo do wydłużenia terminu wskazanego w § 7 ust. 3 w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji będzie szczególnie utrudnione lub wymagać będzie wiadomości specjalnych, a także gdy napotka inne przeszkody niezależne od Operatora. Operator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień. Czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo okres rozpoznania reklamacji.
 4. Operator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Serwis nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie usług zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej.
 5. Składając reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez Operatora również w tej formie.
 • 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 25 XII 2014 r. o ochronie praw konsumentów Klient ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu towaru w okresie 14 dni od jego dostarczenia bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy.
 2. W momencie przyjęcia zwrotu przez Operatora pieniądze za zwrócony towar są przesyłane przelewem na wskazane przez Klienta konto bankowe w terminie do 14 dni od daty dostarczenia zwracanego towaru do sprzedawcy.
 • 9. NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ. GWARANCJA I RĘKOJMIA
 1. Operator  odpowiada wobec Klienta, jeżeli Towar w chwili jego wydania był niezgodny z umową.
 2. Jeżeli Towar był niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na towar zgodny z umową, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
 3. Klient traci uprawnienia przewidziane w punkcie poprzednim, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy.
 4. Operator  odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu
 5. Roszczenia Klienta określone w pkt. 2 niniejszego paragrafu przedawniają się z upływem roku od stwierdzenia przez kupującego niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
 6. Procedura i postanowienia gwarancyjne zawarte są w karcie gwarancyjnej producenta dołączonej do produktu. W przypadku braku karty gwarancyjnej dołączonej do Towaru uznaje się iż nie jest on objęty gwarancją.
 7. Uprawnienia z tytułu rękojmi zgodnie z art. 558 § 1 k.c. są wyłączone w przypadku umów zawieranych przez Operatora z Klientami niebędącymi Konsumentami.
 • 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Zakazane jest umieszczanie w Sklepie treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd powszechny właściwości ogólnej z zastrzeżeniem, że rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Operatorem a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Operatora.
 3. Niniejsza Regulamin sporządzony został zgodnie z prawem polskim i wyłącznie to prawo winno być stosowane do jego interpretacji, w szczególności w przypadkach nieuregulowanych niniejszą, a także w sytuacji sporu mającego za przedmiot postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu lub jego części za nieważne lub niewykonalne, nie wpływa na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 5. Żadne opóźnienie lub odstąpienie od dochodzenia praw wynikających z Regulaminu nie może być traktowane jako ich zrzeczenie. Zrzeczenie się określonych uprawnień (roszczeń), w związku z jedną konkretną sytuacją, nie oznacza ogólnego zrzeczenia się wszystkich przysługujących jej środków prawnych. Częściowe wykorzystanie przysługujących Stronie uprawnień nie wyklucza późniejszego skorzystania ze wszystkich praw, jej przysługujących.
 6. Operator zastrzega sobie prawo jednostronnego wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
 7. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zmienionym Regulaminie, który to dzień nie może jednak przypadać wcześniej niż na dzień opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Serwisu.
 8. W terminie 7 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu Klient może złożyć oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu – takie oświadczenie traktowane będzie jako wypowiedzenie przez Użytkownika stosunku prawnego będącego podstawą świadczenia usługi określonej w niniejszym Regulaminie.
Kontakt

P.P.H. Linomet, Włodzimierz Złotecki

42-300 Myszków, ul. Azaliowa 18,
tel. 509 788 158
email: linomet@wp.pl

Nr konta
Bank Spółdzielczy w Myszkowie
96 8279 0000 0106 6790 2001 0004

Polityka prywatności

10 + 1 =